అంతా ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నారు, ఇప్పుడు కేవలం సైరా కోసమే : బొత్స